dimarts, 18 de novembre de 2014

· la troballa · the finding ·

Imatges cedides per Marta C. · Pictures courtesy of Marta C.

Vull agraïr a la Marta que m'hagi fet arribar la seva experiència per a compartir-la en aquest petit blog. 
La pedra que sosté la seva filla Gala és la primera pedra de la que tinc constància que va ser trobada. 

Ja fa temps que a casa seguim les propostes de l’Angaleta del seu bloc “Encenent la imaginació”. Desde la modèstia, intento que la meva filla gran (que encara és petita, quatre anys recent fets) s’entusiasmi amb algunes d’aquestes idees. De totes elles n’hi ha una que de seguida em va captivar: la #pedrafeliç. De petita sempre m’havia agradat recollir pedres, observar-les, pintar-les, apilar-les… 

Anava seguint totes les entrades al blog que feia l’Angaleta sobre #pedrafeliç quan al cap d’unes setmanes vam tenir la nostra primera sorpresa. Havíem anat amb uns amics al Port de la Selva al Sónar Kids, el festival de música electrònica per nens. A mitja tarda tot passejant pel passeig la meva filla (que en aquell moment tenia tres anys i mig) va exclamar: “ - Mira mama, una pedra pintada!”. Quan la vaig veure, no m’ho podia creure, jo sabia que era allò: aquella cara, els ulls, les pestanyes, aquella forma de nas… Era una #pedrafeliç! Li vaig explicar a la Gala què era una #pedrafeliç i la vaig animar a pintar pedres felices i alliber-les per a que altres nens i nenes es poséssin contents. A partir d’aquell moment, quan anàvem a alguna platja  recolliem pedres per pintar-les i alliberar-les. 

Podem dir que ara, ens hem convertit en uns autèntics #pintapedrers i #caçadorsderocs. No sé què ens fa més il·lusió: si pintar-les o trobar-ne. A la Gala, sé que el que li agrada més és trobar-les, cosa que he constatat fa poc amb una recent troballa de #pedresfelices a la nostra pròpia ciutat. Fa uns dies, l’Angaleta va venir a Figueres a fer un taller sobre #pedrafeliç. Malauradament no vam poder-hi assisitir però vaig seguir l’activitat desde Facebook. El mateix dissabte, els nens i nenes alliberar massivament les pedres que havien pintat al taller, i ho van fer per la zona del centre. Quatre dies després vaig passar per la zona en qüestió, sentint-me com  una autèntica caçadora de tresors. Pensava que després de quatre dies potser ja no hi hauria cap pedra. Vaig anar-hi sola, sense la Gala per a estudiar el terreny… i va resultar que sí, sí que n’hi havia. Primer, en vaig trobar una de petitona a dalt d’una mena d’àmpit de pedra que hi ha a la paret de l’arxiu municipal. Quina il.lusió! Això em va animar a continuar buscant. Era el meu dia de sort, després de mirar i buscar una bona estona, entre el matolls, molt ben amagades vaig veure el que em va semblar que només podien ser dues pedres felices. Joia i emoció altra vegada! Però no les vaig tocar. Vaig pensar que si en quatre dies ningú les havia trobades, unes poques hores més tard segur que encara hi serien. Així que a la tarda, quan la Gala va sortir de l’escola, li vaig dir que algú m’havia xivat que hi havia algunes #pedresfelices amagades i que, si volia, podiem intentar trobar-les. De seguida s’hi va apuntar. Dissimuladament la vaig anar guiant cap a on eren les pedres, fins que oh! Sorpresa! Va trobar dues pedres felices! Es va posar tant contenta! Després no parava de dir, “- Anem a buscar més pedres felices!” Es va passar una bona estona buscant més pedres i al final, sense que se’n adonés, vaig fer veure que trobava la petitona que havia trobat jo al matí (si no, no hagués volgut marxar!). Finalment li vaig dir que no n’hi havia més, que m’havien dit que n’hi havia tres i que ja les haviem trobat. 

Desde aquest dia, té molt clar què és una #pedrafeliç i de tant en tant quan anem pel carrer diu “- Mama, potser trobem alguna pedra feliç! Anem a buscar-ne!”.  

A casa ara hem buscat un espai per guardar les pedres felices que hem trobat i, a canvi, recopilem pedres per pintar-les i alliberar-les. 

Ens encanta aquesta manera de crear art urbà i pensar que podem influir positivament en l’estat d’ànim d’altres persones. Salvant les distàncies, la meva manera de sentir-ho és com si comencés una petita cadena de favors. 
Seguirem pintant pedres i seguirem alliberant-les! 

·  ·  ·

I want to thank Marta for sending me her experience so I can share it in this little blog.
The stone her daughter Gala holds is the first stone I have constancy that was found.

It's been a while since we've been following Angaleta’s proposals from her blog “Encenent la imaginació” at home. Modestly, I keep trying that my eldest daughter (who’s still little, she turned four recently) get enthusiastic with some of this ideas. From all those ideas, there was one that enthralled me immediately: the #happystone. When I was a child, I always loved to pick up stones, watch them, paint them ,  pile them …
I followed every blog post from Angaleta about #happystone when, a few weeks ago, we had our first surprise: We went with some friends to Port de la Selva, to the electronic music festival for kids Sónar Kids. By mid-afternoon, strolling along the promenade, my daughter (at that moment she was three and a half y.o.) exclaimed: “ - Look mom, a painted stone!”. From the moment I saw it, I just could not believe it, I knew what it was: that face, the eyes, the eyelashes, that nose… It was a #happystone! I explained to Gala what was a #happystone and I encouraged her to paint happy stones and liberate them to make other kids happy. From that moment on, everytime we went to a beach, we collected stones to paint and liberate them.

Now we can say, we’ve become authentic #stonepainters” and #rockhunters. I don’t know what makes us more excited: painting or finding them. To Gala, I know that what she likes most, is finding them, this I’ve noticed it myself, when a massive #happystone liberation happened i our own town. Some days ago, Angaleta came to Figueres to run a #happystone workshop. Unfortunately we could not assist to it, but I followed the activity development through Facebook. That same Saturday, the children massively liberated the stones they painted on the workshop in the downtown area. Four days later I went to that same place, feeling myself like a real treasure hunter. I thought that, after four days, maybe no stones would remain there. I went there alone, without Gala, just to study the place… and it turned out that yes, there were stones. At first, I found a little one, on top of a concrete ledge in the municipal archives wall. What a dream! This encouraged me to keep looking further. It was my lucky day, after looking for a while among the bushes, well hidden I saw what I thought it could only be two more #happystones. Joy and excitement again! But I didn’t touched them. I thought that after 4 days undiscovered, a few hours later they would be still there. So, in the afternoon, when Gala got off school, I told her somebody tattled me there were some #happystones hidden around and, if she wanted to, we could try to find them. She joined in a hurry. Surreptitiously, I guided she where the stones were, until… oh! Surprise! She found two #happystones! That made her so happy! After that she kept saying, “- Let’s look for more #happystones!” She spend a while looking for more stones and at last, without she noticing it, I simulated that I found the little one I did found in the morning (otherwise she would never had wanted to leave!). Finally I told her that there wasn’t anymore of them, that I was told there were just three of them, and we had already found them.

Since that day, she knows what a #happystone is, for well, and from time to time when we’re out in the street she says "- Mom, maybe we will find some #happystones! Let's look for them!”.

Now at home we’ve set a place to keep the #happystones we found and, in return, we collect some other stones to paint and liberate them.

We love this way of create urban art, and we think that we can positively influence the mood of others. Bridging the gap, the way I feel is like we are starting a small chain of favors. 


We’ll keep painting stones and liberating them!


dilluns, 3 de novembre de 2014

Pedres spin art · Spin art stones.

Pedres spin art. · Spin art stones.


Una de les nostres tècniques preferides per a pintar pedres, és la tècnica de l'spin art. A casa hem estat explorant dues maneres diferents de crear pedres spin-art. 

Pintura + centrifugadora d'enciam.
Consisteix en crear dissenys, provar combinacions de colors i, en uns instants, transformar-los de manera radical i irreversible, deixant que la força centrífuga i l'atzar creïn motius i dibuixos capriciosos. Més velocitat, més diversió. 

Pintura + superfície giratòria.
Consisteix en crear un dissenys basats en el moviment circular de les pedres sobre la superfície en moviment. Moviment, traç i trajectòria.

·  ·  ·

One of our favorite techniques to paint stones, is spin art. At home, we've been exploring two different ways to create spin-art stones.

Paint + salad spinner.
It consists of creating designs, trying color combinations and, in a heartbeat, transform them radically and irreversibly, allowing centrifugal force and randomness create motifs and whimsical drawings. More speed, more fun.

Paint + swivel surface.

It consists of creating designs basing on the circular movement of the stones placed on top of a swivel surface in movement. Movement, trace and trajectory.
Més inspiració. · More inspiration...

Spin Art Rocks - Meri Cherry.