divendres, 26 de setembre de 2014

· Què és una #pedrafeliç · What is a #happystone ·#Pedrafeliç és un projecte personal que neix com a medi d'expressió i de comunicació amb la ciutat en si mateixa i amb els conciutadans.
#Pedrafeliç pretén ser una forma de canalitzar sentiments i emocions entre persones que potser no es coneixen però comparteixen o han compartit un espai i són propers en el temps. 
#Pedrafeliç neix amb la vocació d'explorar el procés creatiu i vincular-se amb l'art urbà, una proposta col·laborativa oberta a persones de qualsevol edat.

· Què és una #pedrafeliç?
Una #pedrafeliç és un regal que fas a algú que no sap que el rebrà. Una pedra amb un motiu dibuixat, el hashtag #pedrafeliç i la teva signatura.
Els motius i les tècniques són lliures, tot s'hi val: retoladors permanents, retoladors de guix, pintura acrílica, llapis, llana, ganxet, filferro... els motius poden ser una cara feliç o qualsevol altre cosa que vulguis compartir.
Si vols més propostes i tècniques per a fer felices a les pedres fes clic en aquest enllaç. (catàleg de tècniques, en construcció).

· La comunitat.
La comunitat #pedrafeliç consta de dos grups de persones: d’una banda tenim els #pintapedrers: persones que es dediquen a embellir i alliberar les pedres; i d’altra banda tenim els #caçadorsderocs que són persones que busquen pedres, o que les han trobat de manera casual. Alguns d’ells documenten i comparteixen els seus processos creatius i les seves troballes, fet que ens ajuda a seguir la pista a algunes pedres. 
El millor de tot és que pertànyer a un dels grups no t’exclou de l’altre!

· Què vol dir alliberar una #pedrafeliç?
La pedra es pot crear a casa o en el mateix entorn on s'alliberarà.
Alliberar una #pedrafeliç vol dir deixar-la en un lloc per a que algú la trobi. Tan senzill com això. A partir d'aquí es pot amagar més o menys, es poden alliberar de manera massiva, una a una, etc.
Si vols saber on i com han alliberat les seves pedres altres #pintapedrers fes clic en aquest enllaç.

· He trobat una #pedrafeliç, què he de fer?
Te la pots endur amb tu, ara us toca conèixer-vos l’un a l’altre. Si no te la vols quedar la pots deixar-la allà mateix fent la seva, regalar-la, canviar-la de lloc o desfer-te d'ella. En tot cas, recorda fotografiar-la, si pot ser, desde el moment en què la vegis, fins que hagis decidit quin serà el seu destí…
Si vols saber què han fet altres #caçadorsderocs amb les seves pedres fes clic en aquest enllaç.
En aquest enllaç trobareu l'entrada original al meu altre blog "encenent la imaginació".

En aquest enllaç trobareu una petita reflexió sobre el moviment a "Cultureta".

·   ·   ·

#happystone is a personal project which is born as a way of expression and a comunication channel with the city itself and other citizens. 
#happystone is intended to be a way to channel emotions and feelings among people who maybe don't know each other, but share or have shared a closer space in time.
#happystone is meant to be a way to explore the creative process and a link to urban art, a collaborative proposal open to people of all ages.

· What is a #happystone?
A #happystone is a gift you give to someone who is not aware that will receive it. A stone with a drawn motif, the #happystone hashtag and your personal signature. 
The motifs, designs and techniques are free, everything is allowed: permanent markers, chalk markers, acrylics, pencil, wool, crochet, wire… the motifs can be a happy face or any other idea you’d like to share.

If you want more proposals and techniques to make stones happy click this link (tecnhiques catalogue, under construction).

· #happystone community.
#happystone community is composed by two groups of people: on one hand we have the #stonepainters, people who like to embellish and liberate stones; and on the other we found the #rockhunters, people who are looking for stones, or who have found it casually. Some of them document their creative processes or their findings, so we can trace on certain stones. 

The best of all is that belonging to one group, doesn't exclude you from the other!

· What does it means to liberate a #happystone?
The stone can be created at home or in the same place you are going to liberate it. 

To liberate a #happystone means leaving it on a place for someone to find it. So simple. From here on, it can be less or more hidden, they can be massively liberated, one by one, etc.

If you want to know where and how other #stonepainters have liberated their stones, click this link. 

· I’ve found a #happystone, what should I do?
You can take it home with you, and try to understand each other. If you don’t want to keep it you can just leave it right there minding its own business, you can give it to someone else, you can change its location or you can waste it. In any case, take pictures of it, if possible, from the very moment you spot it, until you have decided its next destination.
If you want to know what other #rockhunters have made with their stones click this link.

Here you’ll find the original post in my other blog, "encenent la imaginació".

Here you'll find a brief reflection about the movement in "Cultureta".

· imatge cortesia d'Adrià Bosch Fotografia · picture courtesy of Adrià Bosch Fotografia ·

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada