dilluns, 5 de gener de 2015

· pedres daurades · gilded stones ·


Ens encanta explorar noves maneres de decorar pedres. Avui us en proposem un procés delicat i resplandent! Aquest procés creatiu consisteix en cobrir les pedres amb pa d'or (nosaltres vam utilitzar pa d'or fals). El procediment de daurar és senzill i bell, però requereix un xic de paciència...

Materials:
   · Pedres
   · Mixtió per a dauradors
   · Pa d'or, de plata o de coure
   · Vernís (opcional)
   · Pinzells, pots i aiguarràs (per a netejar els pinzells)
   · Ganivet esmolat i superfície tova, o una troqueladora de formes (opcional)
   · Retoladors permanents

Procediment:
· Apliqueu la mixtió amb el pinzell sobre les pedres creant el motiu que vulgueu que quedi cobert pel pa d'or.
· Deixeu assecar la mixtió el temps recomanat (en el nostre cas era entre 10 minuts i 4 hores, vam esperar 1 hora).
· Apliqueu el pa d'or amb cura de manera que cobreixi tota la superfície. Retireu el sobrant fregant suaument amb un cotonet o un drap. També podeu tallar el pa d'or amb un ganivet esmolat (es recomana no tallar-lo arrossegant perquè s'estriparia, sinó fent pressió perpendicular sobre una superfície tova) o posant-lo entre dues fulles de paper i utilitzant una troqueladora.
· Deixeu assecar completament (nosaltres vam esperar 24h).
· Un cop sec, podeu dibuixar motius sobre la peça amb retoladors permanents.
· Podeu vernissar la peça. Si utilitzeu pa d'or fals evitareu que amb el pas del temps ennegreixi. Nosaltres no vam vernissar les pedres fer perquè volíem poder tocar la pedra nua i explorar el contrast entre la pedra i el tacte fi del pa d'or.

Algunes recomanacions:
· Treballeu en una àrea ben ventilada.
· Protegiu la superfície de treball.

Us desitgem una experiència daurada!

·  ·  ·

We love to explore new ways to decorate stones. Today we suggest you a delicate and resplendent process! This creative process consists on covering the stones with gold leaf (we used imitation gold leaf). The gilding process is simple and beautiful, but requires a little bit of patience...

Art supplies:
   · Stones
   · Gilding mixtion
   · Gold, silver o copper leaf
   · Varnish (optional)
   · Brushes, vases and turpentine (to clean the brushes)
   · Sharp knife and a padded surface, or a shape lever punch (optional)
   · Permanent markers

Process:
· Apply the mixtion with a brush over the stones creating the motifs you want to get covered with the gold leaf.
· Let the mixtion dry according to the recommended time (in our case it was about 10 minutes and 4 hours, we waited about one hour).
· Apply the gold leaf carefully and covering all the surface. Remove the exceeding by rubbing carefully with a cloth or a cotton pad. You can also cut the gold leaf with a sharp knife (it is recommended not to cut it by dragging, but applying perpendicular pressure over a padded surface) or placing it between two sheets of paper and using a lever punch.
· Let it dry completely (we let it dry for 24 h).
· Once it's dry, you can draw motifs on the piece using permanent markers.
· You can varnish the piece. If you use imitation of gold leaf you'll prevent it from blackening. We did not varnished the stones because we wanted being able of touching the raw stone and exploring the contrast between the stone and the fine touch of gold leaf.

A few reccomendations:
· Work in a well-ventilated area.
· Protect the working surface.

We wish you have a golden experience!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada